Regulamin usług | MYINVESTSTORY.COM

Regulamin usług

Regulamin usług kantoru MYINVESTSTORY

1. Postanowienia ogólne

1.1. Warunki korzystania z usług kupna lub sprzedaży pieniądza elektronicznego/kryptowaluty w kantorze MYINVESTORY (zwane dalej Warunkami biznesowymi) regulują wzajemne prawa i obowiązki firmy LAB STORY Sp. z o.o., numer NIP: 6182182776, REGON: 384376348, KRS: 0000804164, Adres: Wojska Polskiego 47/27, 62-800 Kalisz, Polska (zwanej dalej Kantorem wymiany) oraz klientów korzystających z usług związanych z pieniędzmi elektronicznymi/kryptowalutami dostarczanymi przez Kantor wymiany.

1.2. Poprzez zaakceptowanie i wyrażenie zgody na warunki świadczenia usługi, poprzez wyrażenie zgody na Politykę Prywatności i Cookies, Politykę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Politykę AML) oraz potwierdzenie rejestracji Użytkownika przez Kantor wymiany zostaje zawarta umowa o świadczenie usług związanych z kupnem lub sprzedażą pieniędzy elektronicznych/kryptowalut dostarczane przez Kantor wymiany (zwana dalej Umową).

1.3. System rejestruje datę i godzinę akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

1.4. Dokonując czynności prowadzących do zawarcia Umowy, Strony Umowy oświadczają, że w chwili zawarcia Umowy są świadome obowiązujących Warunków i wyrażają bezwarunkową zgodę na jej treść. Strony zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia Umowy. Regulamin jest opublikowany na stronie Kantoru wymiany: www.myinveststory.com.

1.5. Czas trwania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Kantorem wymiany jest nieograniczony do momentu wypowiedzenia przez Użytkownika Umowy w formie pisemnej lub przez Kantor wymiany na warunkach określonych poniżej.

2. Definicje terminów

2.1. Kantor wymiany – System świadczenia usług online w zakresie sprzedaży i zakupu pieniądza elektronicznego.

2.2. Strona internetowa Serwisu – www.myinveststory.com.

2.3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Kantoru wymiany i akceptuje Politykę AML oraz Politykę Prywatności i Politykę Cookies.

2.4. Płatność / Operacja – przelew pieniądza elektronicznego (e-waluty)/kryptowaluty lub waluty fiat od płatnika do odbiorcy.

2.5. Proces weryfikacji – weryfikacja powiązania konta z jej właścicielem. Zasady weryfikacji są określane przez Kantor i wykonywane dla każdego nowego konta klienta. Weryfikacja konta odbywa się zgodnie z Polityką prywatności i Polityką cookie oraz Polityką AML.

2.6. Waluta domyślna – pieniądz, który Użytkownik chce sprzedać lub wymienić.

2.7. Konto domyślne – numer wirtualnego portfela lub numer konta bankowego Użytkownika w Systemie Płatniczym, z którego przesłana została Waluta domyślna.

2.8. Otrzymana waluta elektroniczna/kryptowaluta – pieniądz elektroniczny/kryptowaluta otrzymany przez użytkownika w wyniku sprzedaży waluty domyślnej.

2.9. Konto odbiorcy – numer portfela wirtualnego lub dane konta bankowego Użytkownika, na który zostanie przesłana zakupiona / sprzedana waluta.

2.10. Rezerwy ilości walut – kwoty pieniędzy elektronicznych (e-waluty)/kryptowalut lub waluty fiat dostępne dla wymiany w momencie tworzenia zamówienia. Kwoty rezerw są podane na stronie głównej Serwisu.

2.11. Kurs wymiany – względny stosunek wartości e-waluty/kryptowaluty do waluty fiat podczas wymiany.

3. Usługi i sposób ich świadczenia

3.1. Korzystać z usług kantoru mogą tylko zarejestrowani Użytkownicy, którzy przejdą pozytywnie proces weryfikacji zgodnie z instrukcją.

3.2. Zamówienie usługi przez kantor wymiany jest wykonywane przez Użytkownika poprzez wysłanie zlecenia za pośrednictwem strony internetowej myinveststory.com.

3.3. Inicjowanie i zarządzanie procesem wymiany pieniądza elektronicznego/kryptowaluty lub uzyskiwania informacji o przebiegu świadczenia usługi odbywa się w interfejsie użytkownika systemu.

3.4. Kantor nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów płatności, tj. portfela Perfect Money, sieci blockchain lub banków komercyjnych. Prawa i obowiązki systemów płatności i jego Klientów regulują warunki świadczenia usług odpowiednich systemów płatności.

3.5. Korzystając z usługi kantoru MYINVESTSTORY użytkownik potwierdza, że ​​na zapytanie firmy może udowodnić przejrzyste pochodzenie pieniądza fiat i pieniądza elektronicznego (e-waluty)/kryptowaluty.

3.6. Użytkownik zobowiązuje się do naliczania i opłacania wszelkich podatków wymaganych zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu Użytkownika.

4. Wymiana pieniądza elektronicznego/kryptowaluty i waluty fiat.

4.1. Składając zlecenie realizacji Transakcji, Użytkownik upoważnia kantor w swoim imieniu do dokonywania transakcji wymiany pieniądza jednego Systemu Płatniczego (Waluta Domyślna) na pieniądze innego Systemu Płatności (uzyskana waluta) wybranego przez Użytkownika.

4.2. Użytkownik zobowiązuje się do przekazania Waluty Domyślnej w kwocie wskazanej w Zleceniu, a kantor zobowiązuje się do przekazania Użytkownikowi uzyskanej waluty, przeliczonej według kursu walutowego, uwzględniając ewentualne prowizje związane z wykonaniem usługi wymiany.

4.3. Wysokość prowizji za korzystanie z Usługi jest podana w opisie każdej pojedynczej Transakcji, a Użytkownik zgadza się z wysokością prowizji przy wprowadzaniu dyspozycji wykonania Transakcji.

4.4. Zlecenie zostaje uznane za zrealizowane, gdy Użytkownik otrzyma przelew pieniądza elektronicznego/kryptowaluty na swój wirtualny portfel lub otrzyma przelew środków na konto bankowe. Transakcja jest zapisywana w historii transakcji w odpowiednim dziale panelu Użytkownika.

4.5. Kantor MYINVESTSTORY prześle zaakceptowaną kwotę pieniądza elektronicznego/kryptowaluty zgodnie ze zleceniem Użytkownika w ciągu do 12 godzin od otrzymania środków od Użytkownika w kwocie określonej w zleceniu.

4.6. Kantor anuluje zlecenie, jeśli nie otrzyma środków od Użytkownika w określonym czasie (podanym w opisie transakcji) od momentu złożenia zlecenia przez Użytkownika.

5. Dodatkowe warunki świadczenia usług

5.1. Pieniądze elektroniczne/kryptowaluty lub pieniądze fiat otrzymane po upływie określonego terminu zostaną zwrócone płatnikowi. Po zwrocie wszelkie prowizje lub inne koszty poniesione w związku z niewykonaną transakcją zostaną opłacone ze środków otrzymanych na koszt Użytkownika.

5.2. W przypadku, gdy kantor otrzyma inną kwotę pieniędzy elektronicznych/kryptowalut lub pieniędzy fiat niż kwotę wskazaną w złożonym zleceniu, kantor ma prawo potraktować to jako dyspozycję Użytkownika do wykonania przekalkulowania i obliczenia odpowiedniej ostatecznej kwoty. Jeżeli ilość otrzymanych pieniędzy elektronicznych lub pieniędzy fiat różni się od tego, co Użytkownik wprowadził w zleceniu Transakcji o więcej niż 10%, kantor może jednostronnie anulować Transakcję i zwrócić pieniądze elektroniczne lub pieniądze fiat z powrotem do płatnika. Po zwrocie wszelkie prowizje lub inne koszty poniesione w związku z niezrealizowanym przelewem Transakcji pokrywane są ze środków otrzymanych na koszt Użytkownika.

5.3. W przypadku, gdy kantor nie spełnia warunków przesyłania pieniądza elektronicznego/kryptowalut lub pieniędzy fiat zgodnie z Transakcją w ciągu 24 godzin od otrzymania środków, Użytkownik ma prawo zażądać pełnego zwrotu pieniądza elektronicznego (e-waluty)/kryptowalut lub pieniądze fiat. Wniosek o zwrot może zostać zrealizowany przez kantor tylko wtedy, gdy Transakcja nie została dokonana w momencie otrzymania takiego wniosku i nie dokonano żadnych transakcji. Przedłużenie terminu na przekazanie pieniądza elektronicznego/kryptowaluty lub pieniądza fiat może być uzasadnione awarią lub pracami serwisowymi Systemów Płatniczych. W takim przypadku kantor nie ponosi odpowiedzialności i nie zapewnia żadnego odszkodowania.

5.4. Szczegółowe warunki Systemów Płatności są publikowane na stronach internetowych każdego Systemu Płatności.

6. Koszty związane z wymianą, kupnem lub sprzedażą pieniądza elektronicznego/kryptowalut

6.1. Kursy pieniądza elektronicznego (e-waluty)/kryptowalut są publikowane na stronie głównej kantoru: www.myinveststory.com i są regularnie aktualizowane.

6.2. Prowizje za usługi świadczone w związku z wymianą, kupnem lub sprzedażą pieniądza elektronicznego/kryptowalut są określone w każdej transakcji. Jeśli nie ma osobnej prowizji oznacza to, że prowizja została uwzględniona w kursie e-waluty.

6.3. Kantor ma prawo do edycji kursów pieniądza elektronicznego/kryptowalut bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Użytkownik jest informowany o aktualnym kursie pieniądza elektronicznego na stronie internetowej kantoru: www.myinveststory.com niezwłocznie przy składaniu zlecenia na Transakcję.

6.4. Kantor ma prawo do zmiany pobieranych opłat prowizyjnych w dowolnym momencie, ale tylko pod warunkiem terminowego i uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Powiadomienie o zmianie prowizji kantoru informuje poprzez uprzednią publikację informacji o tych zmianach na stronie Serwisu.

6.5. Instrukcje dotyczące Transakcji zawierają aktualny kurs wymiany i kwotę prowizji za wykonanie Transakcji, sposób wymiany oraz sumę pieniądza elektronicznego (e-waluty)/kryptowalut lub waluty fiat.

6.6. Opłaty prowizyjne są rozliczane w momencie Transakcji.

7. Obowiązki kantoru

7.1. Kantor MYINVESTSTORY ponosi odpowiedzialność finansową wobec Użytkownika w wysokości odpowiadającej kwocie pieniądza elektronicznego/kryptowaluty lub pieniędzy fiat, które zostały powierzone kantorowi w celu realizacji Transakcji.

7.2. Kantor MYINVESTSTORY świadczy wyłącznie usługi wymiany, zakupu i sprzedaży pieniądza elektronicznego/kryptowalut i pieniądza fiat. Kantor nie świadczy usług zbierania pieniędzy, nie zapewnia płatności za towary lub usługi innych dostawców.

7.3. Kantor MYINVESTSTORY nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za straty finansowe spowodowane przez niezgodne z prawem działania osób trzecich, których nie można było przewidzieć.

7.4. Kantor MYINVESTSTORY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnione lub niezrealizowane Transakcje spowodowane błędem innego Systemu Płatności lub banku używanego przez Użytkownika. Użytkownik zgadza się, że w takim przypadku wszelkie roszczenia będą kierowane do Systemu Płatności lub banku. Kantor zapewni niezbędną współpracę w celu rozpatrzenia reklamacji lub roszczenia do innego Systemu Płatności lub banku.

7.5. Kantor MYINVESTSTORY nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nieprzestrzeganie niniejszych Warunków regulaminu lub jeśli zostało to spowodowane siłą wyższą z powodu niemożliwych do przewidzenia zdarzeń lub zostało uniemożliwione za pomocą odpowiednich środków.

7.6. W innych przypadkach niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych warunków regulaminu lub naruszenie poszczególnych warunków regulaminu będzie rozpatrywane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

8. Odpowiedzialność Użytkownika

8.1. Użytkownik odpowiada za wiarygodność i kompletność informacji i danych, które podał podczas rejestracji. W przypadku, gdy Użytkownik wprowadził nieprawidłowe dane osobowe lub wprowadził nieprawidłowe dane dotyczące realizacji Transakcji, kantor MYINVESTSTORY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Użytkownika wynikające z takiego błędu.

8.2. Wyrażając zgodę na niniejszy Regulamin, Użytkownik uczciwie oświadcza i potwierdza, że:

8.3. Przekazał prawdę o jego osobie i jego tożsamości;

8.4. Nie jest uczestnikiem operacji prania pieniędzy;

8.5. Jego dochody nie pochodzą z działalności przestępczej i/lub terrorystycznej;

8.6. Jego dochody nie pochodzą z handlu z krajami, z którymi handel jest zabroniony przez organizacje międzynarodowe;

8.7. Jego dochody nie pochodzą z żadnej innej nielegalnej działalności.

8.8. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu spowodowane siłą wyższą, nieprzewidzianymi zdarzeniami lub uniemożliwione przez odpowiednie środki.

8.9. W innych przypadkach niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych warunków regulaminu lub naruszenie poszczególnych warunków regulaminu będzie rozpatrywane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

9. Dalsze ustalenia

9.1. Korzystanie z usług kantoru MYINVESTSTORY do oszukańczych i nielegalnych operacji jest zabronione.

9.2. Operatorzy kantoru MYINVESTSTORY są prawnie zobowiązani do przekazywania informacji o płatnościach, Użytkownikach i operacjach polskim władzom, organom nadzoru oraz dostawcom usług płatniczych i rynku finansowego w Polsce.

9.3. Ochrona danych użytkowników i innych wrażliwych informacji jest zapewniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Polski i Unii Europejskiej, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych został szczegółowo opisany w Polityce prywatności i plików cookies, które są wymagane do realizacji transakcji pomiędzy Użytkownikiem a kantorem MYINVESTSTORY.

9.4. Proces rejestracji, uwierzytelnienia Użytkownika oraz oceny jego wiarygodności odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2021.0.1132 t.j.), które są zgodne z obowiązującym prawem Polski i Unii Europejskiej.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Regulamin jest akceptowany przez Użytkownika w formie elektronicznej podczas rejestracji. Umowa zgodna z regulaminem opublikowanym w formie elektronicznej jest tak samo ważna jak pisemna zgoda.

10.2. Kantor MYINVESTSTORY ma prawo do zmiany Regulaminu. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania stosunku umownego z kantorem MYINVESTSTORY z powodu braku zgody na zmianę Regulaminu. Użytkownik musi poinformować kantor pisemnie o swoim braku zgody na zmianę warunków i prośbę o rozwiązanie umowy.

10.3. Informacje o witrynie, w tym obrazy graficzne, informacje tekstowe, kody programów itp. są własnością kantoru MYINVESTSTORY i są chronione prawami autorskimi. Każdy przypadek nieuprawnionego kopiowania (całego lub częściowego) może być ścigany zgodnie z prawem Polskim.

10.4. Użytkownik potwierdza, że ​​zapoznał się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje je bezwarunkowo.